Welkom bij Praktijk De Burcht

Trauma behandeling

Het aantal kinderen en adolescenten dat te maken krijgt met traumatische ervaringen is groot. Te denken valt aan een ongeluk, de dood van een familielid, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of het getuige zijn van geweld binnen het gezin. Kinderen en adolescenten kunnen ten gevolge hiervan allerlei klachten ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Het is van groot belang kinderen en adolescenten te behandelen omdat klachten zoals angst, slaap problemen, herbeleving, stemming gebonden klachten kunnen leiden tot blijvende klachten en een stoornis worden (PTSS) die tot een ernstige verstoring van de ontwikkeling kan leiden.

De Horizon Methode

Doelstelling
Traumaverwerking voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Dat wil zeggen de negatieve gevolgen van traumatische ervaringen voor het vertrouwen en het (sociale)functioneren van het kind te herstellen. Daaronder valt het voorkomen van symptomen van posttraumatische stress of, indien al aanwezig, het opheffen of verminderen van deze symptomen. Het doel van het parallelaanbod voor de ouders is dat zij in staat zijn hun kind optimaal steun te bieden bij het verwerken van de ervaringen, (tijdelijke) opvoedingsonmacht weten te overkomen, en dat ze weten om te gaan met hun eigen woede, teleurstelling, verdriet, schuld en angst voor de toekomst van het kind.

Doelgroep
Kinderen van 4 t/m 12 jaar die seksueel misbruikt zijn door iemand binnen of buiten het gezin en hun (niet-misbruikende) ouders. Het seksueel misbruik behoeft niet juridisch bewezen te zijn, maar de verwijzers en therapeuten moeten er wel van overtuigd zijn dat er sprake is geweest van seksueel misbruik.
Daarnaast zijn er ook groepen voor jongeren van 13-18 jaar.

Aantal zittingen en vorm
Traumagerichte, gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische groepstherapie in 15 wekelijkse sessies van 1,5 uur voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die seksueel misbruik. Kenmerkend zijn tevens de psychomotorische interventies. Er is altijd een parallelle ouderbegeleidingsgroep. Per sessie komt een thema aan bod zoals schuld, schaamte, boosheid, angst, veiligheid, nachtmerries en zorgen. Ieder thema wordt middels praten, zingen, dansen, tekenen, toneelspelen en/of bewegen uitgevoerd. De therapie vindt altijd op dezelfde tijd plaats en met dezelfde kinderen. De methode kan ook voor individuele therapie worden toegepast. Daarnaast vindt ouderbegeleiding plaats op hetzelfde tijdstip als de therapie van de kinderen.

WRITEjunior

WRITEjunior, schrijftherapie is een behandelmethode waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal gaat opschrijven. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om naar de traumatische gebeurtenis te kijken en ermee leert om te gaan, zodat het kind na afloop van de therapie weer voor uit kan met zijn leven.

Het ‘boek werkje ’ dat het kind aan het eind van de behandeling over houdt is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk zijn voor het kind. De erkenning voor wat het kind heeft doorgemaakt is een ondersteunend element in de behandeling.
WRITEjunior schrijftherapie is:

  • kortdurend
  • aangepast aan de leeftijd van elk kind
  • kleinere kinderen vinden het prettig dat gebruik wordt gemaakt van tekeningen
  • oudere kinderen vinden het gebruik van de computer prettig
  • het is voor ouders en kind duidelijk wat ze kunnen verwachten van de therapie
  • na afloop heeft het kind een belangrijk document om te bewaren en na te lezen
  • de effectiviteit van WRITEjunior is wetenschappelijk onderbouwd
kwaliteitsstatuut