De Burcht is een organisatie met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht (RvT). Het toezicht en bestuur vinden plaats op basis van bepalingen zoals opgenomen in de statuten en reglementen. De Burcht werkt daarbij volgens de uitgangspunten van de Governancecode Zorg.

Bestuur
Het bestuur van De Burcht is eindverantwoordelijk voor en belast met besturen van de organisatie. De Burcht wordt geleid door twee bestuurders: José Willemsen en Raoul van Benthem.

Via het reglement Raad van Bestuur wordt nadere invulling gegeven aan de taken, verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen en heeft als taak integraal toezicht houden op hoe het bestuur functioneert en op de algemene gang van zaken. Dat doet de RvT op basis van de toezichtvisie.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
• Anneke van Walree, voorzitter
• Nicole van Vugt, secretaris
• Lucian van Heumen, lid

De Raad van Toezicht heeft haar werkwijze vastgelegd in de onderstaande documenten:
Reglement Raad van Toezicht
Profielschets leden Raad van Toezicht
Toezichtvisie De Burcht
Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Klachten
De RvT behandelt geen individuele klachten over medewerkers of de organisatie. Hiervoor is een klachtenprocedure vastgesteld die in eerste instantie via het bestuur van De Burcht verloopt, meer informatie hierover kunt u nalezen op de pagina over klachten.