Cliëntgegevens en privacy

Praktijk De Burcht hecht veel waarde aan jouw privacy en het beroepsgeheim. Als cliënt kunt je erop vertrouwen dat wij verantwoord omgaan met jouw gegevens. Ben je benieuwd hoe we dit precies doen? Hieronder vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Informatie over het inzien van jouw dossier.

Hoe zit het met privacy en het beroepsgeheim?
Alles wat je met je hulpverlener bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Informatie mag alleen aan andere instanties of derden worden gegeven met jouw toestemming.

Wie kan mijn dossier inzien?
Binnen De Burcht hebben de medewerkers die betrokken zijn bij jouw behandeling toegang tot jouw elektronisch cliëntdossier. Naast de hulpverleners je spreekt, hebben ook andere medewerkers van De Burcht, waaronder bijvoorbeeld het (financieel/administratief) toegang tot de administratieve gegevens van het cliëntdossier. Voor hen zijn jouw algemene gegevens (denk aan naam, adresgegevens, klantnummer zorgverzekeraar, declaratiecode, BSN) voor administratieve doeleinden inzichtelijk.

Welke gegevens verwerkt De Burcht?
De Burcht is wettelijk verplicht een dossier bij te houden. Alle (medische) gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn, worden daarom verzameld in jouw persoonlijke dossier. Deze (medische) gegevens heeft De Burcht nodig om goede en passende zorg te kunnen geven.

Kan De Burcht mijn gegevens met anderen delen?
Jouw herleidbare persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Zo kan De Burcht bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen met de zorgverzekeraar of gemeente (afhankelijk van de zorg die je ontvangt). Het kan ook zijn dat De Burcht jouw toestemming nodig heeft om gegevens te verstrekken aan een derde instantie. Je ontvangt aan het begin van de zorg dan ook een toestemmingsformulier voor het delen van informatie met organisaties of personen waarmee we samenwerken tijdens jouw zorgtraject. In andere gevallen kan deze toestemming ook in het dossier worden genoteerd of mondeling zijn gegeven.

Je kunt op ieder moment bij je regiebehandelaar terugkomen op je keuze om wel of geen toestemming te verlenen voor een specifieke verwerking van gegevens.

Welke informatie ontvangt mijn huisarts?
Er zijn tijdens de behandeling een paar momenten dat De Burcht jouw huisarts informeert over de voortgang. Wij vinden het belangrijk dat je huisarts op de hoogte is van je gezondheidstoestand en welke behandeling je krijgt, ook wanneer je huisarts niet de verwijzer is geweest voor de zorg die je ontvangt. Tijdens de start van de zorg vragen we jouw toestemming voor het delen van informatie met jouw huisarts. We informeren de huisarts op de volgende momenten:

• Na de intakefase door middel van een brief met daarin o.a. de conclusie, (voorlopige) diagnose en het behandeladvies;
• Voortgangsbrief (in ieder geval na één jaar behandeling);
• Belangrijke wijzigingen in het behandelplan;
• Afsluitbrief wanneer de behandeling stopt. Bij de afdeling Jeugd kan het zijn dat het buurt- en wijkteam de verwijzer is. Er wordt niet direct informatie over jouw behandeling gestuurd aan de wijk- en buurtteams. Jij kunt kiezen of je de informatie wil delen.

Als je daar niet mee instemt, zullen we jouw huisarts informeren dat we hem of haar geen behandelinhoudelijke informatie mogen geven. Wel zal de huisarts geïnformeerd worden over de start / afsluiting van de behandeling en de naam van de behandelaar. Er zijn omstandigheden waarin we ons genoodzaakt zien de huisarts wel inhoudelijk te informeren als bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie kan ontstaan of als dit noodzakelijk is om op verantwoorde wijze medicatie voor te schrijven.

Wat is de bewaartermijn van mijn gegevens?
De wettelijke bewaartermijn van jouw gegevens is 20 jaar, of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. Dit is vastgelegd in de WGBO en in de Jeugdwet. De bewaartermijn start op het moment dat de behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint te tellen als de cliënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) heeft bereikt.

Kan ik bezwaar maken tegen het delen van diagnose-informatie op de factuur?
Wanneer je als volwassene een GGZ-behandeling krijgt bij De Burcht, dan heb je het recht ervoor te kiezen dat gegevens die herleidbaar zijn tot jouw diagnose niet op de factuur voor de zorgverzekeraar komen te staan. Dit recht vinden wij belangrijk en daarom benoemen wij dit tijdens de intakefase. Zo kun jij een geïnformeerde keuze maken over het wel of niet vermelden van jouw diagnose op de factuur. We helpen je dan met het invullen en ondertekenen van een formulier waarmee je dit aangeeft. Wij sturen deze verklaring daarna op aan de zorgverzekeraar en nemen een kopie van het formulier op in jouw cliëntdossier.

Vragen of klachten?
Heb je een vraag of klacht over hoe De Burcht omgaat met jouw persoonsgegevens of over het uitoefenen van jouw rechten? Neem dan contact op met jouw behandelaar. Voor aanvullende informatie over privacy, verwijzen we naar onze privacyverklaring. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.