Informatie over clientgegevens en privacy bij De Burcht.

Kan ik mijn dossier inzien?
Je hebt recht op inzage in en een gesprek over jouw dossier. Je mag ook een eigen verklaring toevoegen. In wettelijk vooraf bepaalde gevallen kun je De Burcht verzoeken bepaalde informatie uit het dossier te verwijderen. Hieronder lees je hoe dat precies werkt.

Bij alle verzoeken die je doet met betrekking tot inzage in je dossier, gelden bepaalde regels. Je behandelaar kan je hierover informeren. In bijna alle gevallen is een kopie van je legitimatiebewijs nodig. De Burcht is namelijk verplicht om vast te stellen dat zij alleen een kopie van een cliëntdossier overhandigt aan personen die hiervoor bevoegd zijn of die toestemming hebben van de cliënt.

Hoe verloopt een inzageverzoek?
Wanneer om inzage in het dossier wordt gevraagd, stellen wij allereerst je identiteit vast. Je stuurt hiervoor het ondertekende verzoek tot inzage en kopie dossier, samen met een kopie van de geldige identiteitsbewijzen van beide ouders (of voogden) naar De Burcht. Als je het recht hebt om het (eventueel gedeeltelijke) dossier in te zien, sturen wij het dossier digitaal (via een beveiligd bericht) toe op een door jouw genoemd e-mailadres.

Verzoek vernietigen van jouw dossier
Het vernietigingsrecht geldt alleen voor gegevens die De Burcht heeft opgeslagen in het kader van de dossierplicht. Financiële en administratieve gegevens over cliënten vallen niet onder het vernietigingsrecht. Heb je aan De Burcht gevraagd om je dossier te vernietigen? Dan kan het langer duren dan een maand, omdat de declaratie en betaling van de behandeling bijvoorbeeld nog niet zijn afgerond door De Burcht en de zorgverzekeraar. Direct na afronding zal De Burcht je dossier vernietigen. In bepaalde gevallen kan De Burcht weigeren om een dossier (volledig) te vernietigen. Als dit het geval is, informeert De Burcht je hierover.

Hoe zit het met het inzagerecht als het gaat om minderjarige kinderen?

  • Kinderen tot 12 jaar: deze doelgroep mag niet voor zichzelf beslissen, dat doen hun wettelijk vertegenwoordigers (ouders of voogden). Van beide ouders met gezag is voor inzagerecht een legitimatiebewijs en handtekening noodzakelijk.
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar: toestemming is nodig van de wettelijk vertegenwoordigers en van het kind. Van beide ouders met gezag en het kind is voor inzagerecht een legitimatiebewijs en handtekening noodzakelijk.
  • Kinderen vanaf 16 jaar: mogen zelf hun dossier inzien én bepalen of ouders/verzorgers ook in het dossier mogen kijken.

Een ouder kan geen gegevens uit het dossier inzien of vernietigen als wij inschatten dat dit niet in het belang is van het kind. Ook informatie in het dossier over derden (bijvoorbeeld een ex-partner) kan alleen na toestemming van die andere persoon worden ingezien of vernietigd. 

Verzoek tot rectificatie van jouw dossier
Het recht op rectificatie is bedoeld om duidelijke fouten, of iets dat ontbreekt, te herstellen bij onjuistheden die op eenvoudige en objectieve manier zijn vast te stellen. Zoals een fout in een geboortedatum of onjuiste gegevens over een school. Het recht op rectificatie in de AVG gaat niet over inhoudelijke toetsing van een vastgelegd persoonsgegeven. Een mening, een interpretatie of een inhoudelijke conclusie wordt niet bedoeld. Rectificatie van persoonsgegevens vindt alleen plaats als je identiteit is vastgesteld. Wij berichten schriftelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek of wij aan dit verzoek voldoen. Bij weigering vermelden wij de reden. Wordt rectificatie niet ingewilligd en je blijft het oneens met bepaalde gegevens die zijn opgenomen in het dossier dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring aan het dossier toe te voegen.

Wanneer reageert De Burcht op een verzoek tot het uitoefenen van jouw rechten?
De Burcht geeft zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor aan je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd.

Vragen of klachten?
Heb je een vraag of klacht over hoe De Burcht omgaat met jouw persoonsgegevens of over het uitoefenen van jouw rechten? Neem dan contact op met jouw behandelaar. Voor aanvullende informatie over privacy, verwijzen we naar onze privacyverklaring. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.