Privacyverklaring

Dit is onze privacyverklaring, dit is een juridisch document dat wij verplicht moeten publiceren. Wanneer je op zoek bent naar makkelijker leesbare informatie over privacy, bekijk dan onze ook pagina over clientgegevens en privacy of dossier inzien.
Dank voor uw bezoek aan www.praktijkdeburcht.nl en voor uw interesse in onze diensten. De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website, danwel bij gebruik van onze diensten, nemen wij zeer serieus.
De privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten alsook op enig bezoek aan (de website van) Praktijk De Burcht.
In deze privacyverklaring vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Om de functies en diensten van onze website te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij persoonlijke informatie van u verwerken. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij over u verzamelen, waarom dit nodig is en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Tevens zetten wij uiteen wat voor persoonsgegevens wij verzamelen in het kader van een behandeling, ook kunt u lezen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en welke rechten u heeft ten opzichte van uw persoonsgegevens die verwerkt worden door Praktijk De Burcht.

Verantwoordelijke en toepassingsgebied
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website en bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst, is:
Praktijk De Burcht
KVK: 73308781
T: 085-0814888
E: info@praktijkdeburcht.nl
Contactpersoon: José Willemsen

Definitie
Volgens artikel 4 (1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Identificeerbaar is een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon tot uitdrukking brengt.

Gebruik website
Aard en omvang van de gegevensverwerking
Bij het gebruik van deze website verzamelen wij technisch noodzakelijke gegevens, die onder andere automatisch naar onze server worden doorgestuurd:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Inhoud van het verzoek
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Browsertype
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Besturingssysteem
 • Eventueel uw voor- en achternaam, e-mailadres en verzoek indien u gebruik maakt van ons contactformulier.
  Het bovenstaande is technisch noodzakelijk om onze website aan u te kunnen tonen. Wij gebruiken de gegevens ook om de veiligheid en stabiliteit van onze website te waarborgen.Rechtsgrondslag
  De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is benoemd in artikel 6 (1.f) AVG – ‘’de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde (…)’’.
  Indien u gebruik maakt van ons contactformulier beslaat de rechtsgrondslag artikel 6 (1.a) AVG – namelijk ‘toestemming’.Opslagtijd
  Als de bovenstaande gegevens niet meer nodig zijn om de website weer te geven, worden deze direct weer gewist.

Informatie en gebruik (potentiele) cliënten
Aard en omvang van de gegevensverwerking.
Praktijk De Burcht verwerkt bepaalde persoonsgegevens van (potentiële) cliënten in het kader van identificatie van de client alsook voor de uitvoering van een behandelovereenkomst. De persoonsgegevens die hiervoor verzameld worden zijn:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • BSN;
 • Persoonsgegevens van psychisch-medische aard waaronder de diagnose;
 • Gezinssamenstelling;
 • Gegevens van huisarts;
 • Persoonsgegevens met betrekking tot de afhandeling van de betaling (zorgverzekeraar en klantnummer).

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om onze verplichting vanuit de wet of de behandelovereenkomst met u na te komen.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, op grond van artikel 6 (1.b) AVG. Indien u hiermee instemt, is de aanvullende rechtsgrondslag ‘toestemming’ op grond van artikel 6 (1.a) AVG. Tevens is de rechtsgrondslag ‘wettelijke verplichting’, op grond van artikel 6 (1.c) AVG, van toepassing op een gedeelte van de hierboven genoemde typen persoonsgegevens waaronder de verwerking van uw BSN, alsook voor de verwerking van persoonsgegevens van psychisch-medische aard voor de aanleg en onderhoud van uw medisch dossier.

 1. Opslagduur
  De data, welke al dan niet persoonsgegevens bevatten, worden bewaard voor zolang het (wettelijk) noodzakelijk wordt geacht. De medische gegevens in uw dossier worden in ieder geval 15 jaar na de laatste wijziging in het dossier vernietigd, tenzij langer noodzakelijk wordt geacht vanuit de zorg van een goed hulpverlener.
 2. Kinderen
  Praktijk De Burcht is zich ervan bewust dat er voorzichtig met persoonsgegevens om moet worden gegaan, met name de persoonsgegevens van kinderen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar geven de ouders dan wel voogd in beginsel de toestemming voor de behandeling en dus de verwerking van de benodigde persoonsgegevens. Voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar maar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt geldt de hoofdregel dat ouders of voogd, evenals het kind, toestemming geven voor de behandeling. Wanneer het kind de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, dienen zij zelfstandig te kunnen beslissen over hun behandelingsovereenkomst en hun persoonsgegevens.

Sollicitanten
Aard en omvang van de gegevensverwerking.
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in het kader van een eventuele arbeidsverhouding met Praktijk De Burcht:

 • Naam en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Sollicitatiebrief en CV
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • Eventuele aantekeningen tijdens gesprek
 1. Rechtsgrondslag
  De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie is in eerste plaats ‘toestemming’ zoals beschreven in artikel 6 (1.a) AVG, tevens is er sprake van ‘gerechtvaardigd belang’, genoteerd in artikel 6 (1.f) AVG aangezien Praktijk De Burcht de persoonsgegevens moet verwerken teneinde een beslissing te kunnen nemen op uw sollicitatie.
 1. Opslagduur
  Indien de sollicitant de functie niet heeft gekregen zullen de persoonsgegevens na 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden verwijdert. Sollicitant kan toestemming geven om de persoonsgegevens langer te bewaren voor een eventuele toekomstige functie. Het is een dergelijk geval gebruikelijk dat de persoonsgegevens alsnog na maximaal 1 jaar worden verwijderd.

Indien de sollicitant de functie wel heeft verkregen zal er een arbeidsovereenkomst gesloten worden en kunnen de hierboven genoemde persoonsgegevens hiervoor gebruikt worden.

Medewerkers

Als je werkzaam bent (geweest) bij De Burcht beschikken wij over (persoons)gegevens. De gegevens die wij kunnen verwerken zijn bijvoorbeeld:

 • elementaire persoonsgegevens (zoals naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres);
 • functie gerelateerde informatie (zoals personeelsnummer, datum in/uit dienst, contractduur, parttimepercentage);
 • gegevens van beroepsgerelateerde registraties (zoals SKJ, BIG, AGB-code, etc.);
 • bedrijfsgegevens (in het geval van een dienstverband op basis van ZZP);
 • financiële gegevens (zoals salaris, pensioen, rekeningnummer, vergoedingen, loonbeslag, belastingen en premies die De Burcht eventueel afdraagt);
 1. Rechtsgrondslag

Art 6 lid 1 sub b AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Voor bijzondere persoonsgegevens van medewerkers wordt art 6 lid 1 sub a AVG in combinatie met art 9 lid 2 sub a AVG als grondslag gebruikt: de medewerker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst met De Burcht voor één of meer specifieke doeleinden.

 1. Opslagduur

Voor het bewaren van persoonsgegevens van medewerkers gelden vier verschillende bewaartermijnen:

 • Twee jaar
  Deze termijn geldt voor het overgrote deel van de werknemersgegevens in het personeelsdossier. Hieronder vallen: verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, overeenkomsten en wijzigingen hierin, correspondentie over benoeming, promotie, degradatie en ontslag,  correspondentie met de bedrijfsarts en het UWV over ziekteverzuim en re-integratie, getuigschriften en administratieve verzuimgegevens.
 • Vijf jaar
  Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst De Burcht verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn de loonbelastingverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs. Deze moeten wij als werkgever vijf jaar bewaren nadat de medewerker uit dienst is.
 • Zeven jaar
  De gegevens uit de salarisadministratie, die fiscaal van belang zijn, bewaren wij zeven jaar nadat een medewerker uit dienst bent. Bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens van de ex-werknemer (stamkaart), datum van indiensttreding, de salarisadministratie en arbeidsvoorwaarden.
 • Langer dan 2, 5 of 7 jaar

De Burcht kan gegevens van een medewerker langer bewaren als er een conflict is (geweest) of als er bijvoorbeeld een rechtszaak loopt. In dat geval is er nog steeds een welbepaald en gerechtvaardigd doel waarvoor het noodzakelijk is de gegevens te bewaren. Is dit gerechtvaardigd doel niet meer aanwezig dan moeten wij deze persoonsgegevens vernietigen.

Cookies
De website van Praktijk De Burcht (www.praktijkdeburcht.nl) maakt geen gebruik van cookies.

Rechten van betrokken partijen
U heeft de volgende wettelijke rechten jegens ons, met betrekking tot uw persoonsgegevens:
Recht op informatie
U kunt vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. In dat geval kunt u informatie over deze persoonsgegevens opvragen bijvoorbeeld informatie over de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers en de geplande opslagduur.

Recht op correctie en aanvulling
U kunt verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, kunt u verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.

Recht om vergeten te worden
U kunt de verwijdering opvragen voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de oorspronkelijke doeleinden of als u de verklaring van toestemming voor de gegevensverwerking hebt ingetrokken.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt om beperking van de verwerking verzoeken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist zijn.

Recht op dataportabiliteit
U hebt, in beginsel, recht op ontvangst van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijke en machineleesbaar formaat.

Recht van bezwaar
U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
Het is mogelijk dat Praktijk De Burcht niet aan uw verzoek kan voldoen. De reden daartoe kan van wettelijk / juridische aard zijn, maar ook rechten en vrijheden van derden kunnen het inwilligen van uw recht verhinderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk De Burcht maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering.

Derde landen
Praktijk De Burcht verzendt in beginsel geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. De server, welke door Praktijk De Burcht gebruikt wordt, staat in Nederland.
Mocht een derde uw persoonsgegevens verwerken in de rol van verwerker namens Praktijk De Burcht, dan is er een verwerkingsovereenkomst afgesloten die voldoet aan de vereisten van de AVG.

Ontvangers
In het kader van de behandelingsovereenkomst kan het noodzakelijk zijn dat Praktijk De Burcht bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen zoals gemeenten, bedrijfsartsen, de Raad van Kinderbescherming, huisartsen, (psychiatrische) ziekenhuizen, crisisdienst of andere hulpverleners. Mocht deze derde partij de rol van verwerker innemen, dan draagt Praktijk De Burcht er zorg voor dat er een verwerkingsovereenkomst conform de AVG is afgesloten.

Beveiliging van persoonsgegevens
Praktijk De Burcht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers of is opgeslagen in afgesloten dossierkasten. Tevens wordt er gebruik gemaakt van versleuteld mailverkeer zoals Zorgmail.

Klacht
In het geval u van mening bent dat er onrechtmatig met uw persoonsgegevens om is gegaan, dan wel om wordt gegaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt tevens ten alle tijden een e-mail sturen naar info@praktijkdeburcht.nl Uw e-mail zal op kantoordagen binnen 24 uur beantwoord worden.

Wijziging
Praktijk De Burcht behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom om met enige regelmaat dit document op de website te controleren.

Vragen
Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy statement of de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk De Burcht, kunt u zich te allen tijde richten tot José Willemsen via info@praktijkdeburcht.nl of via 085-0814888.